Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) ASDF Informatika Kft., 4030 Debrecen, Igló utca 4., a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen ÁSZF a www.kellegynekem.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) működő internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.kellegynekem.hu weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásakor vagy e-számla elkészítésekor. A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, amihez Felhasználó Szolgáltatónak székhelyére küldött levélben kérhet hozzáférést.

 1. Megrendelés

2.1. A rendelés leadásához a Weboldalon található űrlap kitöltése, az ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat elfogadása szükséges. Az űrlapon megjelölt adatokat kötelező megadni. Az adatszolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Felhasználó vállalja. A Szolgáltatót ennek vonatkozásában semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott terméknél feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza (ÁFA 27%). A termékek vételára a kiszállítási díjat nem tartalmazza.

2.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek/szolgáltatások árváltoztatási jogát fenntartja, árakciókat, eladásösztönző marketing módszereket alkalmazhat, a szerződés a megrendelés leadásának pillanatában feltüntetett árakkal és csomagajánlatokkal jön létre. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg léphatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, Felhasználónak a megrendelés pillanatában feltüntetett árat kell megfizetnie.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

2.5. Felhasználó kötelessége a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul és valóságnak megfelelően kitölteni. Hiányos vagy téves adatok esetén Szolgáltató a megrendelést visszautasíthatja. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.7. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.8. A rendelés mennyiségét minden esetben Felhasználó maga módosíthatja a megrendelés leadását megelőzően. Felhasználó az űrlap kitöltése közben bármely azon kért adatot maga javíthat. A rendelés leadását követően a rendelésen történő módosítás kizárólag az ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges.

 1. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat a Szolgáltató viseli. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. Amennyiben a közzétett határidőn belül a megrendelő által megbízott szállítmányozó cég nem kíséreli meg a kiszállítást (Felhasználó ellenkező kérelmének hiányában), Felhasználó nem köteles a csomagot átvenni, az utánvét díját megfizetni (illetve ha bankkártyával előre megfizette a termék és szállítás árát, azt visszakövetelheti Szolgáltatótól). A csomag átvételével Felhasználó lemond a késedelmes szállítással kapcsolatos igényeiről. A megrendelt termékek személyes átvételére nincsen lehetőség.

3.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatások teljesítése a szállítmányozó cég számára történő átadással valósul meg, így a teljesítés helye és ideje az átadás helye és ideje lesz.

3.3. Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi, és a termék árát, illetve a szállítási költséget a szállítmányozó cégnek megfizeti (amennyiben ez bankkártyával nem került előre kifizetésre). Amennyiben Felhasználó e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, Szolgáltató jogosult Felhasználó további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Szolgáltató úgy is rendelkezhet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Felhasználó előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit teljesíti.

 1. Elállás és felmondás joga, módja, következményei

4.1. Amennyiben Felhasználó a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Felhasználó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia Szolgáltató Webáruházban feltüntetett címére. Személyes átadásra nincs lehetőség. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.

4.2. A termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért Felhasználó felelősséggel tartozik Szolgáltató felé, és azt megtéríteni köteles. Azon termékeket, melyek személyreszabását Felhasználó oly módon végezte el, hogy azok roncsolásmentesen nem alakíthatóak vissza eredeti állapotba, Szolgáltató nem köteles visszavenni.

4.3. Ha Felhasználó az elállási jogot gyakorolni kívánja, annak írásbeli közlése a Szolgáltató felé kötelező. Ez történhet postai, vagy elektronikus úton (e-mail). Elállás esetén Felhasználó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a vállalkozásnak. Amennyiben a termék visszaküldése fizikailag nem történik meg a határidőn belül (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató részére megfelelően elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a visszavásárlási folyamatot megszünteti.

4.4. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Felhasználónak kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek is Felhasználót terhelik.

4.5. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálását követően utólag, banki átutalással lehetséges.

4.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat haladéktalanul visszatéríti a vásárló részére.

 1. Garancia, szavatosság, kártérítés

5.1.1. Egyes a Weboldalon értékesített termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján tartós fogyasztási cikknek minősülnek. Ennek megfelelően ezekre Szolgáltató 1 év jótállást vállal.

5.1.2. Szolgáltató a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért, amennyiben Felhasználó fogyasztónak minősül, 2 évig szavatossági felelősséggel tartozik. Szolgáltató ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.1.3. Felhasználó a termék hibáját köteles haladéktalanul bejelenteni Szolgáltató felé. A késedelmes közlésből eredő károkért Felhasználó felelősséggel tartozik.

5.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a vételárat nem téríti vissza.

5.3. Szolgáltató vállalásai esetében fenntartja a jogot a bejelentett igény elbírálására, a rendeltetésszerű használatot a rendelkezésre álló adatok alapján vélelmezi.

5.4. Felhasználó a megrendelt terméket kellő körültekintéssel, a Weboldalon feltüntetett, részére megküldött, a használati utasításban leírt információk részletes áttanulmányozása után, azoknak megfelelő módon használja.

5.5. Felhasználó köteles megőrizni a terméket, annak csomagolását, számláját, fuvarlevele(i)t, valamint a kapcsolódó levelezést.

5.6. Amennyiben a garancia érvényesítésének bejelentésétől számított 10 munkanapon belül a termékvisszaküldése fizikailag nem történik meg (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató részére elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó ezen jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a garanciaérvényesítés folyamatát megszünteti.

5.7. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges.

5.8. Felhasználó a terméket saját felelősségére használja.

5.9. Az egyes termékekre vonatkozóan azonban Szolgáltató kötelező jótálláson túli jótállást, illetve pénz visszafizetési garanciát vállalhat (továbbiakban: „Forgalmazói garancia”). Ezen vállalások a Weboldalon a termékek adatainál vannak feltüntetve, értelmezésük az alábbi módon történik.

5.9.1. Szolgáltató vállalásai esetében fenntartja a jogot a bejelentett igény elbírálására, a rendeltetésszerű használatot a rendelkezésre álló adatok alapján vélelmezi. Szolgáltató feltételezi, hogy a termékek átvételétől számított 5 napon belül Felhasználó megkezdi a termék használatát, illetve azt onnantól kezdve folyamatosan használja.

5.9.2. Felhasználó kötelessége a garancia érvényesítésének igényét a meghibásodástól számított 5 munkanapon belül Szolgáltató felé bejelenteni, ellenkező esetben Felhasználó elesik a Forgalmazói garancia érvényesítésének jogosultságától.

5.9.3. A termék elajándékozásával, vagy továbbértékesítésével a Forgalmazói garancia érvényesítésének jogai nem ruházhatóak át.

5.9.4. A Forgalmazói garancia érvényesítésének feltételei:

 • Felhasználó a megrendelt terméket kellő körültekintéssel, a Weboldalon feltüntetett, részére megküldött, a használati utasításban leírt információk részletes áttanulmányozása után, azoknak megfelelő módon használja.
 • A termék átvételétől számított 5 napon belül megkezdi a használatot.
 • Szolgáltató Forgalmazói garanciát kizárólag fogyasztóknak minősülő Felhasználók számára biztosít.
 • Ipari-, valamint szélsőséges körülményeknek kitett termékek esetén Szolgáltató Forgalmazói garanciát nem vállal. Különös tekintettel a közel folyamatos üzemeltetésre, valamint a poros, nedves, és/vagy szobahőmérséklettől eltérő közegben használt termékekre.
 • Felhasználó a termék meghibásodását követően 5 napon belül bejelenti igényét. Ekkor részére Szolgáltató elektronikus úton megküldi a garancia érvényesítő nyilatkozathoz szükséges formanyomtatványt. Felhasználó biztosítja az annak nyomtatáshoz szükséges technikai forrásokat, valamint vállalja a nyomtatás költségeit.
 • Pénzvisszafizetési garancia esetén Felhasználó a terméket köteles Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az igény bejelentésétől számított 10 munkanapon belül. Szolgáltató kizárólag a rendelés összértékének adott termékre eső hányadára vonatkoztatja a garanciális igényt.
 • Azon termékeket, melyek személyreszabását Felhasználó oly módon végezte el, hogy azok roncsolásmentesen nem alakíthatóak vissza eredeti állapotba, Szolgáltató kizárja a pénzvisszafizetési garancia köréből.
 • A termék visszaküldésével egy időben, a termékkel együtt visszaküldi a garancia érvényesítő nyilatkozatot, melyet Szolgáltató formanyomtatványának használatával, az abban foglalt kitöltési útmutató szerint készít el. A formanyomtatvány további, a szolgáltatás javítására irányuló kérdéseket is tartalmazhat. Felhasználó vállalja, hogy a feltüntetett összes adatot kitölti, a kérdésekre hiánytalanul, részletesen és a valóságnak megfelelően válaszol. A formanyomtatványt dátummal és eredeti kézjegyével látja el.
 • Felhasználó köteles megőrizni a garancia érvényesítéséhez a terméket, annak csomagolását, számláját, fuvarlevele(i)t, valamint a rendeléshez kapcsolódó elektronikus levelezést, melyeket garancia érvényesítésekor Szolgáltató rendelkezésére bocsájt.

5.9.5. Sem Felhasználó harmadik személy nevében, sem harmadik személy Felhasználó nevében nyilatkozatot tenni nem jogosult.

5.9.6. Szolgáltató kizárólag az első megrendelés alkalmával biztosít Forgalmazói garanciát, függetlenül attól, hogy annak teljesítése megtörtént-e.

5.9.7. Felhasználó és Szolgáltató egyetértésben vélelmezi, hogy a további használat a korábbi tendencia szerint alakul. Ennek megfelelően Felhasználó azonos termékre történő további rendelés leadásával automatikusan elismeri elégedettségét, s ezzel lemond garanciaérvényesítési jogáról.

5.9.8. Amennyiben a garancia érvényesítésének bejelentésétől számított 10 napon belül a termékvisszaküldése fizikailag nem történik meg (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató postacímére elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó ezen jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a garanciaérvényesítés folyamatát megszünteti.

5.9.9. A visszafizetési kötelezettség kivizsgálására 30 naptári nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítási költséggel csökkentett vételárat a bírálatot követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. A visszafizetés határideje további 30 nappal meghosszabbítható, melyről ilyen esetben Szolgáltató írásban értesíti Felhasználót.

5.10. Felek leszögezik, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége minden esetben kizárólag a termék vételáráig és a szállítási költség erejéig terjed. A termék vételárán és a szállítási költségen túl Felhasználó semmilyen kártérítési követelést nem érvényesíthet.

 1. A Felhasználási feltételek módosítása: Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.
 2. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége.

7.1. A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldalhasználata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

7.2. A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

7.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

– Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön,a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

– Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

– Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

7.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

– Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

7.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

– Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személytermékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

8.1. Amennyiben jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

 1. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

9.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatászavartalansága és folyamatossága érdekében.

9.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

9.3. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 1. Jogérvényesítés A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Felek jogvitáikat elsődlegesen „békés úton”, egyeztetések révén orvosolják, amennyiben ez nem vezet célra vagy a jogsértés mértéke megköveteli, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesíthetik jogaikat.
 2. Adatvédelem, adatkezelés

11.1. Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

11.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

11.3. A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az adatok megadásával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatásjellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az adatszolgáltatást önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

11.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.

11.5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény, valamint a megjegyzésben és levelezés során megadott egyéb adatok.

11.6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a szolgáltatás teljesítése, valamint a szerződés megőrzésének ideje alatt kezeli.

11.7. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel, telefonhívással, telefonos üzenetben vagy azokkal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

11.8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

11.9. Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 1. Egyebek

12.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

12.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.4. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvitarendezésére, Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. Kapcsolat, Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
hétköznap 9.00-17.00

A www.kellegynekem.hu weboldal ügyfélszolgálati elérhetősége:
Telefon: +36 21 334 40 23

E-mail: hello@kellegynekem.hu
Internet cím: www.kellegynekem.hu

Postacím: ASDF Informatika Kft., 4030 Debrecen, Galamb utca 19.